(82kB)

Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki

Inspekcja Weterynaryjna w powiecie hajnowskimPoczątki weterynarii w powiecie hajnowskim sięgają okresu międzywojennego. Pomocą weterynaryjną zwierzętom gospodarskim służyli ludzie przyuczeni do zawodu : felczerze i sanitariusze. Z początkiem lat 30 - tych ubiegłego wieku przybyli lekarze weterynarii, w tym od 1933 r. lek. wet. Edward Pieniążek. Po II wojnie światowej odbudowywano struktury lecznictwa weterynaryjnego tak, aby w każdej gminie zapewnić fachową opiekę weterynaryjna przede wszystkim zwierzętom gospodarskim poprzez pracowników Państwowych Zakładów Leczenia Zwierząt ( PZLZ ).

Lecznictwo zwierząt firmowane przez państwo istniało do 1990 r. Po tym okresie lecznictwo zostało sprywatyzowane, ale między innymi w powiecie hajnowskim przez krótki okres istniały lecznice samorządowe. Zadania z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, nadzory nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzory nad podmiotami produkującymi środki żywności zwierzęcego pochodzenia, środki żywienia zwierząt itp. pozostały w gestii państwowej weterynarii, w tym przede wszystkim na najniższym szczeblu : Powiatowych Inspektoratów Weterynarii

(101kB)


Do 1966 r. siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce był budynek wspólny z Lecznicą Zwierząt, który znajdował się mniej więcej przy obecnej ulicy Jagiełły na osiedlu Millenium. W 1966 r. oddano do użytku nowoczesny jak na tamte czasy kompleks budynków weterynaryjnych przy ul. Białowieskiej 34 ( główny budynek mieścił pomieszczenia lecznicy, część administracyjną oraz mieszkania służbowe. Przylegający do niego budynek to sala operacyjna, sala zabiegowa oraz tzw. stajnia, czyli pomieszczenie do przetrzymywania i leczenia stacjonarnego zwierząt gospodarskich. Obok wymienionych, znajdował się budynek w którym były garaże dla samochodów służbowych i pomieszczenia gospodarcze.

W 1990 zlikwidowano struktury administracyjne Inspekcji Weterynaryjnej w Hajnówce i przekazano podległość pod Terenowy Oddział Weterynarii w Bielsku Podlaskim.

Po okresie zaledwie roku struktury Inspekcji Weterynaryjnej w Hajnówce odbudowano przy okazji kolejnej reformy administracyjnej i tworzeniu Rejonów

Po przekazaniu mienia weterynaryjnego dla lokalnego samorządu w 1990 r. część pomieszczeń administracyjnych przekazano na mieszkania komunalne. Zwiększenie ilości zadań dla Inspekcji Weterynaryjnej było przyczyną stałego zwiększania zatrudnienia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Hajnówce, a tym samym pogarszania warunków pracy w "okrojonych" pomieszczeniach wspomnianego wyżej budynku. Koniecznością stało się znalezienie nowego lokum.

Zostało to zrealizowane w 2007 r. poprzez przeprowadzkę do części parterowego, budynku byłego Oddziału Zakaźnego ZOZ w Hajnówce. W 2010 r. przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Hajnówce zostało otwarte laboratorium - Terenowy Punkt Wykrywania Włośni, przede wszystkim pod kątem badania mięsa odstrzelonych na terenie powiatu hajnowskiego dzików.

(101kB)


"Szefowie" Inspekcji Weterynaryjnej w Hajnówce na szczeblu powiatowym :

Lek. wet. Edward Pieniążek - 1953 - 1974 Powiatowy Lekarz Weterynarii

Lek. wet. Jan Nowicki - 1974 - 1990 Powiatowy Lekarz Weterynarii, a następnie po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów Kierownik Oddziału Terenowego WZWet. w Białymstoku z siedzibą w Hajnówce

Lek. wet. Jan Dynkowski - 1991 - 1999 Rejonowy Lekarz Weterynarii, a po kolejnej reformie administracyjnej w 1999 - do chwili obecnej Powiatowy Lekarz Weterynarii

Lek. wet Edward Władysław Pieniążek

Urodził się 25.12.1907 r. we wsi Handzlówka, pow. łańcucki. W 1933 r. ukończył Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie i rozpoczął pracę w Kleszczelach. W 1939 odbył kampanię wrześniową w IX Siedleckiej Dywizji Piechoty. W dniu 17 września w bitwie pod Kutnem dostał się do niewoli niemieckiej, z której udało mu się zbiec. Okres okupacji przeżył w rodzinnych stronach, a w 1945 r. wrócił na Białostocczyznę.
Od czasu powstania powiatu hajnowskiego aż do śmierci w dniu 18.06.1974 r. pełnił funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii. Był wieloletnim radnym PRN. a także aktywnym członkiem Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
Za swoją długoletnią i rzetelną pracę był uhonorowany :
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
- Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi
- Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego
- Odznaką " Za wzorową pracę w służbie weterynaryjnej"
- Odznaką " Zasłużony dla Białostocczyzny"


Lek. wet. Jan Nowicki

Ur. 31.07.1925 r. w Hryniewiczach Dużych. Po ukończeniu gimnazjum w Bielsku Podlaskim rozpoczął studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Weterynarii. W 1953 r. uzyskał dyplom lekarza weterynarii. Pracę rozpoczął w Hajnówce, gdzie od 1955 r. pełnił funkcję kierownika Powiatowej Lecznicy dla Zwierząt. Od 1974 r. pracował na stanowisku Powiatowego Lekarza Weterynarii, a po likwidacji powiatów-kierownika Terenowego Oddziału Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Białymstoku z siedzibą w Hajnówce, do czasu przejścia na emeryturę w 1989 r. Pociągała go praca społeczna - był przez wiele lat radnym, kierownikiem drużyny seniorów Puszczy Hajnówka. Za swe zasługi był uhonorowany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Zmarł 24.09.1996 r., został pochowany na cmentarzu prawosławnym w Hajnówce.


Lek. wet. Jan Dynkowski

(101kB)

- 1980 ukończenie Wydziału Weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie
- 01.09.1980 - 31.12.1990 pracuje na kolejnych stanowiskach w PZLZ w Hajnówce, aktywnie działając społecznie na rzecz lokalnej integracji lekarzy medycyny i weterynarii, propagator sportu w środowisku weterynaryjnym
- 01.01.1991 do chwili obecnej - Rejonowy/Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce
- 2000 r. - uzyskanie specjalizacji "Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna"

Działalność społeczna
- 1966 - 1978 aktywny członek ZHP - Chorągiew Kielce / Hufiec Sandomierz Honorowy Obywatel Fromborka Honorowy Obywatel Bieszczad
- 1980 - 1990 aktywnie działa na rzecz lokalnej integracji lekarzy medycyny i weterynarii, propagator sportu w środowisku weterynaryjnym
- od 1989 do czasu rozwiązania członek Komitetu Obywatelskiego Ziemi Hajnowskiej, (1990 - 1992 r. przewodniczący KOZH )
- od 1988 aktywny członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddział Białystok
- Członek Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Organizator szkoleń:
•1998r. - "Mastitis - zapobieganie i leczenie" szkolenie dla lek. wet. i rolników
•2003r. - "Szkody powodowane przez wilki wśród zwierząt gospodarskich" rozpoznanie szkód powodowanych przez wilki i psy bezpańskie
•2007r. - "Odkleszczowe choroby ludzi i zwierząt - zagrożenie i profilaktyka"
•przeprowadzał szkolenia rolników w zakresie:
  -przystępowanie Polski do Unii Europejskiej
  -choroby zakaźne zwierząt:
  -profilaktyka, rozpoznawanie i zwalczanie pryszczycy"
  -profilaktyka i zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków"
  -przeprowadzał szkolenia uczniów szkół wszystkich szczebli w zakresie "zagrożenia i profilaktyka wysoce zjadliwej grypy ptaków"
- od 2001 - współzałożyciel i członek Stowarzyszenia "Artyści w naturze" w Hajnówce
- aktywny członek Rady Okręgowej II, III, IV kadencji. Działa w różnych komisjach.
- 2005 r. za działalność w samorządzie lekarsko-weterynaryjnym odznaczony "Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego MERITUS".

Strona główna