(56kB)
Menu
Organizacja
Aktualności
Deportacje
Hajnowianie w "Stygmatach.."
Lista deportowanych
Wspomnienia deportowanych z Hajnówki
Janina Wieczyrzyńska
Walentyna Rozalsky
Ksiądz Michał Wilniewczyc
Walentyna Macuta
Józef Chorąży
Odsłonięcie tablicy Sybiraków
Spotkanie z Sybiraczką
Linki o Kole
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]
Darmowe liczniki
stat4u


(56kB)

 
Powstanie Związku Sybiraków

Ogólnopolski Związek Sybiraków powstał w 1928 roku z inicjatywy byłych żołnierzy V Dywizji Syberyjskiej Strzelców Polskich. Na honorowych członków związku wybrano jednogłośnie Józefa Piłsudskiego oraz etnologa i pisarza syberyjskiego - Wacława Sieroszewskiego. Pierwszym prezesem Zarządu Głównego Związku Sybiraków został Henryk Suchenek-Suchecki. Wybuch drugiej wojny światowej przerwał działalność Związku Sybiraków na długie lata. Dopiero w wyniku przemian ustrojowych w naszym kraju u schyłku lal osiemdziesiątych powstały warunki do wznowienia działalności związkowe. Latem 1987 roku z inicjatywy Ireny Głowackiej rozpoczęto w Warszawie starania o reaktywacje Związku Sybiraków. Opracowaniem nowego statutu (wzorowanym na przedwojennym z 1928 roku) i procesem rejestracji sprawnie kierowali wybitni znawcy prawa o stowarzyszeniach: prof. Andrzej Stelmachowski i Wiesław Chrzanowski . Udało się znaleźć 21 osób gotowych złożyć swoje podpisy pod wnioskiem o rejestrację Związku Sybiraków. Decyzją Nr SA.III.6015/ 420/88 z dnia 17 grudnia 1988 roku Związek Sybiraków został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków i od tego momentu mógł rozpocząć formalną działalność. 13 stycznia 1989 roku w podziemiach kościoła przy ul. Chłodnej odbyło się pierwsze zgromadzenie odrodzonego Związku Sybiraków. Uczestniczyło w nim 88 delegatów z całej Polski, a wśród nich członkowie przedwojennego Związku - Wanda Mrazek, Bolesław Ekes i Jarosław Sobieszczański. Celem zebrania był wybór władz Związku - zarządu i prezesa. Z rekomendacji Anny Branickiej-Wolskiej na prezesa Związku Sybiraków wybrano, przez aklamację, Ryszarda Reiffa, żołnierza Armii Krajowej, więźnia Ostaszkowa i Diagilewa, członka Rady Państwa, który jako jedyny, pamiętnej nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, sprzeciwił się wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i nie podpisał stosownego dokumentu. Wypowiedziane przez niego słowa "Umarłym pamięć, żyjącym pojednanie" stały się główną dewizą Związku. Funkcję prezesa sprawował do 2006 r. Kolejnym prezesem Zarządu Głównego został Tadeusz Chwiedź, z Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku. Najpilniejszym zadaniem Zarządu Głównego w pierwszym okresie działalności było jak najszybsze dotarcie do miejsc, gdzie w sposób żywiołowy powstawały, jeszcze nieformalne, struktury Związku.

Powstanie Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku

Inicjatorką utworzenia Związku Sybiraków w Białymstoku była Halina Olszewska. Pierwsze spotkanie zainteresowanych odbyło się 13 stycznia 1989 roku w sali Domu Nauczyciela. Niespodziewanie dla organizatorów na spotkanie przyszło ponad tysiąc osób, w tym trzyosobowa grupa z Hajnówki w składzie: Walentyna Macuta, Aleksy Baj, Aleksander Gawryluk. Powołano komitet organizacyjny, funkcję przewodniczącego powierzono Zdzisławowi Krysiewiczowi. Od 27 lutego do 10 marca odbywała się wstępna rejestracja Sybiraków. Zarejestrowano 1070 osób. Wkrótce utworzyła się 22-osobowa grupa założycielska, którym Zarząd Główny uchwałą z dnia 31 marca 1989 roku nadał członkostwo Związku i zobowiązał do zorganizowania walnego zgromadzenia. Jednocześnie uchwałą z dnia 31 marca 1989 roku Zarząd Główny powołał Wojewódzki Oddział Związku Sybiraków w Białymstoku.

I Walne Zgromadzenie Delegatów odbyło się 16 maja 1989 roku. Zarząd Główny reprezentowała Irena Głowacka. W zebraniu uczestniczyło 74 delegatów. Przeprowadzone wybory wyłoniły zarząd Oddziału. Na prezesa zarządu został wybrany Eugeniusz Malinowski. Powołano komisje problemowe - weryfikacyjną, charytatywną, historyczną. Wkrótce zaczęły tworzyć się koła terenowe w Supraślu, Tykocinie, Drohiczynie i Bielsku Podlaskim.

W lipcu 1989 roku narodziła się koncepcja wydawania własnego pisma. Pierwszy numer "Sybiraka " ukazał się 10 września 1989 roku.

W 1990 roku powstało kolejnych 37 kół terenowych.

II Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 24 lutego 1991 roku. Na prezesa zarządu został wybrany Tadeusz Olizarowicz, który funkcję tę pełnił do 1998 roku. Liczba Kół wynosiła w tym czasie 41, łączna liczba członków - 1812.

III Walne Zgromadzenie Delegatów odbyło się 4 czerwca 1994 roku. W Oddziale było zarejestrowanych 2219 członków, pracowało 38 Kół.

IV Walne Zgromadzenie Delegatów, które odbyło się 30 maja 1998 roku dokonało wyboru nowych władz. Na prezesa zarządu został wybrany Tadeusz Chwiedź.

Powstanie Koła Związku Sybiraków w Hajnówce


Inicjatorką powołania Koła Sybiraków w Hajnówce była Walentyna Macuta. Niemal rok trwały prace przygotowawcze: wyszukiwanie adresów Sybiraków rozproszonych na terenie powiatu hajnowskiego, dotarcie do każdego z niezbędna informacją, kompletowanie grupy założycielskiej. Na początku marca 1990 roku dwunastoosobowa grupa kandydatów deklarujących chęć wstąpienia do Związku Sybiraków, została zgłoszona do wojewódzkich władz związkowych. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 30 marca 1990 roku powołał Koło Terenowe nr 16 w Hajnówce i nadał członkostwo grupie założycielskiej w składzie: Helena Bielawska, Halina Belter, Mikołaj Dropa, Aleksander Gawryluk, Wanda Król, Jadwiga Kuryś, Henryk Łuksza, Walentyna Macuta, Mikołaj Ordyński, Stefan Palenik, Danuta Pastuszak, Jerzy Skibowski, Jadwiga Targosz. Pod uchwała złożyli podpisy; prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Malinowski i sekretarz Tadeusz Olizarowicz.

28 kwietnia 1990 r. zostało zwołane pierwsze oficjalne zebranie Sybiraków w Hajnówce, na które przybyło 26 osób. Spośród nich został wybrany 6-osobowy skład Zarządu: Walentyna Macuta - prezes, Aleksander Gawryluk - zastępca, Wanda Król - sekretarz, Stefan Palenik - skarbnik, Henryk Łuksza i Mikołaj Ordyński - Członkowie. Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: Aleksander Gryszkiewicz, Helena Stalbowska, Jadwiga Targosz i komisję socjalno - bytową, do której weszli: Ryszard Baj, Danuta Pastuszak, Maria Porzezińska.

Zarząd energicznie przystąpił do pracy. Najpilniejszym zadaniem było kompletowanie dokumentów niezbędnych do otrzymania legitymacji sybirackich i kombatanckich. Wymagało to czasu i poszukiwań w archiwach, pisania listów do urzędów w miejscach pobytu zesłańców. Mimo trudności lokalowych praca trwała, spotkania połączone a wypełnianiem dokumentów i wniosków odbywały się w mieszkaniu prywatnym prezes Koła Walentyny Macuty. Pierwsza oficjalna siedziba Zarządu Koła było pomieszczenie na ul. Ks. Ignacego Wierobieja 22.

Wielu byłych zesłańców nie zdecydowało się wstąpić do Związku Sybiraków z obawy przed ponownymi represjami. Na początku swego istnienia Koło Sybiraków w Hajnówce liczyło 157 członków i obejmowało swoim zasięgiem rozległy teren powiatu hajnowskiego (oprócz gminy Białowieża), głównie miejscowości: Biernacki Most, Czeremcha, Dobrowoda, Doratynka, Hajnówka, Kleszczele, Lewkowo Stare, Łosinka, Makówka, Narew, Narewka, Policzna, Rogacze, Rybaki, Siemianówka, Starzyna, Wiluki i Wólka Wyganowska.

Spośród pierwotnych członków Koła 134 osoby były wywiezione z województwa białostockiego, a pozostałe z wileńskiego, nowogrodzkiego, poleskiego, lwowskiego. tarnopolskiego i stanisławskiego. Większość z nich to leśnicy, żołnierze zawodowi, policjanci, osadnicy wojskowi, nauczyciele, lekarze, robotnicy i rzemieślnicy. Znaczna, grupę wśród tych zesłańców stanowiły dzieci do lat dziesięciu - 59 osób. Z analizy stanu osobowego Koła Sybiraków w Hajnówce wynika, że w grudniu 1939 roku wywieziono 5 osób, 10 lutego 1940 roku - 66, 13 kwietnia 1940 roku - 32 osoby, w czerwcu 1940 roku - 14 osób, 20 czerwca 1941 roku - 28 osób. W latach 1944-1945 deportowano 6 osób, po roku 1950 - 7 osób. Większość została wywieziona do Nowosybirskiego obwodu na tereny tajgi syberyjskiej (97). Zmuszeni tam byli do pracy przy żywicowaniu, wyrębie lasu, w przemyśle tartacznym. Inni trafili do obwodu Archangielskiego (7), Czelabińskiego (3). Byli przeważnie zatrudniani w kopalniach złota, węgla i na budowach. Do Kazachstanu trafiło 38 osób, wszyscy z wywózki kwietniowej. Pracowali w kołchozach, sowchozach, w polu. przy hodowli zwierzał, budowie kolei i mieszkań.

Po wielu latach liczba członków Koła znacznie zmalała. Kilkanaście osób zmieniło twoje miejsce zamieszkania, wielu odeszło do wieczności. 4 stycznia 2012 roku zmarła Walentyna Macuta - założycielka Koła Sybiraków w Hajnówce i długoletnia prezes Zarządu. Swoją funkcję pełniła społecznie z dużym zaangażowaniem, zyskując wśród członków Koła szacunek i przywiązanie. Za działalność dla wspólnoty Sybiraków została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniona dyplomami uznania -"Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego", "Zasłużony dla Województwa Podlaskiego''.

(21kB)
Halina Macuta, Ryszard Baj i Irena Kostera


W chwili obecnej Koło liczy 57 członków, w tym 18, to członkowie rodzin sybirackich. Zmienił się też skład Zarządu: Irena Kostera - prezes, Ryszard Baj- skarbnik, Jerzy Szereszewiec i Anna Zieniuk - członkowie. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Mikołaj Bielecki, Alla Tarasiuk i Kazimiera Tkacz.

Zarząd Koła zgodnie ze statutem Związku prowadzi działalność na rzecz członków, udziela informacji i pomaga w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem uprawnień kombatanckich, organizuje pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących, otacza opieką inwalidów i członków rodzin po zmarłych Sybirakach.

Ważna jest integracja środowiska sybirackiego Służą temu spotkania, z których najważniejszym jest tzw. opłatkowe, odbywające się rokrocznie w styczniu, już od dwudziestu lat. Z pomocą naszych stałych sponsorów: Pani Mieczysławy Bogdanowicz - Prezes PSS "Społem" w Hajnówce, Państwa Zenobii i Zbigniewa Podolszyńskich - Piekarnia "Podolszyńscy" w Hajnówce, Pana Andrzeja Borowika - Piekarnia "Emma" w Hajnówce. Uczestniczą, w nim Sybiracy z rodzinami, księża obu wyznań prawosławnego i katolickiego przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu, instytucji z nimi współpracującymi, takich jak Bank Spółdzielczy, Nadleśnictwo Hajnówka i ZUS. Jest to jedyna okazja, aby wspólnie wspomnieć zmarłych członków naszego Koła, podzielić się opłatkiem i życzeniami a także omówić prace Zarządu za miniony rok oraz przekazać informacje i komunikaty Zarządu Głównego. Spośród wielu spotkań o charakterze wspomnieniowym, ostatnie było zupełnie wyjątkowe. W dniach 25-28 sierpnia 2013 roku z inicjatywy pani Dagmary Dworak - spotkali się w Białowieży Sybiracy z Krakowa. Warszawy, Augustowa, Dołubowa, Hajnówki a także z Wielkiej Brytanii. Łączyło ich jedno -wspólne lata spędzone na zsyłce w posiołku Gramatucha w obwodzie Nowosybirskim. Przywołano imiona zmarłych w tym strasznym miejscu, ustalono Iistę zapamiętanych zesłańców z Gramatuchy. Wspomnieniom i łzom nie było końca.

Naczelnym zadaniem Związku Sybiraków jest upamiętnianie martyrologii Polaków na Wschodzie oraz przekazywanie młodemu pokoleniu prawdy historycznej. Koło w Hajnówce podejmowało starania, byna terenie miasta umieścić znaki pamięci o Sybirze. Wspólnymi siłami parafian i Sybiraków został wzniesiony Pomnik- Krzyż na cmentarzu katolickim w Hajnówce (projekt Jarosław Perszko). Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika przez proboszcza Alfonsa Trochimiaka miało miejsce 17 września 1993 roku. W intencji pomysłodawców Pomnik miał upamiętniać wszystkie ofiary drugiej wojny światowej - Tych, którzy zginęli z rąk hitlerowców i Tych, którzy zmarli na syberyjskim wygnaniu. Dlatego corocznie w tym dniu modlą się rodziny pomordowanych oraz mieszkańcy miasta i zapalają znicze pamięci.

27 czerwca 2004 roku - w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce - została odsłonięta tablica epitafijna "Pamięci zesłańców deportowanych na Sybir i do Kazachstanu z Hajnówki i okolic, zmarłych na obcej ziemi wdzięczni Bogu za ocalenie i powrót - Sybiracy. A-D. 2004" Znalazły się na niej daty deportacji 23.XII.1939, 10.II.1940. 13.IV.1940, 29.VI.I940, 20.VI.1941, 1.IV.1951 i fragment wiersza Jana Kasprowicza -Modlitwo moja cicha i bez słów" (projekt i wykonanie Jarosław Perszko). Obrzędu poświęcenia dokonał ks. dziekan Marian Świerszczyński w obecności prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków pana Tadeusza Chwiedzia, głównej fundatorki Walentyny Rozalski oraz naszych władz samorządowych. Fundatorka Walentyna Różalski. I domu Żedź przed wojną mieszkała w gajówce Postołowo niedaleko Hajnówki . 10 lutego 1940 roku wraz z rodzicami i siostrą została wywieziona do Gramatuchy w Nowosybirskim Obwodzie. Tam zmarł jej ojciec Antoni Żedź a w Uzbekistanie siostra Eugenia. Razem z matką wydostała się z Rosji z Armią Andersa. Po zakończeniu wojny osiedliła się na Florydzie. W roku 2003 nawiązała kontakt z Zarządem Koła, odnajdując w Hajnówce współzesłańców z Gramatuchy. Odtąd wspierała działalność Koła pomagając najuboższym członkom. Zaofiarowała pomoc finansową w upamiętnianiu wywózek na Sybir. W październiku 2005 roku będąc już bardzo chora udała się w okolice Nowosybirska z myślą odszukania grobu ojca. Nie udało się dotrzeć do Gramatuchy. Tam w pobliżu swego miejsca zesłania na przydrożnej skale umieściła tablice "Pamięci Polaków zesłanych na Sybir w latach 1939-1956". Kiedy odwiedziła Hajnówkę to chętnie spotykała się z młodzieżą, by opowiadać o losach zesłańców po to, jak mówiła, by nigdy się nie załamywali w trudnych sytuacjach. Została odznaczona Honorową Odznaką Sybiraka. Zmarła 3 czerwca 2006 r. w Merrit Island na Florydzie.

Krzyż Sybiraków - jako wotum wdzięczności za ocalenie i powrót z zesłania ufundowała Sybiraczka Eugenia Siniakiewicz i ofiarowała parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce Płaskorzeźbę wykonał Stanisław Żywolewski . W znak Krzyża wcinają się słowa: Katyń, Syberia, Kazachstan, Workuta, Golgota Wschodu. Przez ramię Krzyża przerzucona jest wstęga ze słowami: "Pomóż przebaczyć 1940 - Sybiracy 2006". Krzyż został uroczyście poświęcony 17 września przez proboszcza parafii Zygmunta Bronickiego. Fundatorka Eugenia Siniakiewicz wraz z matką Katarzyną Gass i braćmi - Edwardem i Bogusławem, została wywieziona ze wsi Skupowo 10 lutego 1940 r. do Ałtajskiego Kraju. Powróciła stamtąd w 1946 r. po roku służby w Armii gen. Berlinga. Zmarła 13 września 2006 roku. Pożegnaliśmy ją zgodnie z naszą sybiracką tradycją.

Zarząd Koła zabiegał również o odnowienie Pomnika na Judziance upamiętniającego zamordowanie przez NKWD szesnastu mieszkańców Siemiatycz w czerwcu 1941 r. wzniesionego staraniem hajnowskiej "Solidarności", ks. Alfonsa Trochimiaka i inż. Kazimierza Kubackiego według projektu Wiktora Kabaca w roku 1991. Renowację Pomnika i niezbędne prace porządkowe sfinansowało Starostwo Powiatowe i Gmina Hajnówka. 23 06 2010 r. odbyła się w tym miejscu uroczystość patriotyczno-religijna z udziałem kapłanów, rodzin pomordowanych, przedstawicieli władz samorządowych, młodzieży i okolicznych mieszkańców.

Z inicjatywy hajnowian: Wiktora Kabaca i Włodzimierza Muśko w Puszczy Białowieskiej na skraju wsi Budy powstała kapliczka Sybiraka. U jej podnóża leży głaz z napisem "Zesłanym na Sybir" (projekt i wykonanie Halina i Wiktor Kabacowie). Uroczystość poświęcenia zaplanowano na 10 lutego 2014 roku w dniu 74 rocznicy pierwszej deportacji. Wszystkie te działania wpłynęły na wzrost zainteresowania mieszkańców Hajnówki historią zsyłek Polaków na Sybir. Ożywiła się bardzo współpraca Koła Sybiraków ze szkołami, dzięki dużemu zaangażowaniu hajnowskich nauczycieli.

W latach 2005-2013 odbyło się ponad trzydzieści spotkań członków naszego Koła i młodzieżą, mieszkańcami, czytelnikami bibliotek: Miejskiej i Pedagogicznej, słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członkami Stowarzyszenia Historycznego im. Danuty Śiedzikówny "Inki". Najbardziej nas ucieszył wspólny autokarowy wyjazd Sybiraków i uczniów na XI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru do Białegostoku (wrzesień 2011), a także do Białowieży na promocję książki "Tylko te listy po nich pozostały .." (luty 2012).

Każdego roku Sybiracy z Hajnówki starają się zaznaczyć twoją obecność w społeczeństwie miasta i regionu. Jesteśmy obecni na wszystkich uroczystościach i spotkaniach rocznicowych oddając hołd naszym bohaterom narodowym. Tradycyjnie co roku uczestniczymy w Marszach Pamięci Polskiego Sybiru organizowanych w Białymstoku od 2001 roku. Sprzed Pomnika Ofiar Katynia przechodzimy czterokilometrowa trasa do Kościoła pw. Ducha Świętego i Pomnika Grobu Nieznanego Sybiraka Składamy kwiaty i zapalamy znicze. Marsz Żywej Pamięci to czas nie tylko wspomnień ale i refleksji nad przyszłością. Cieszy nas bardzo, że towarzyszą Sybirakom przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej, duchowieństwo, władze samorządowe, organizacje społeczne, liczni mieszkańcy Białegostoku i tysiące młodych ludzi z całe] Polski a także zorganizowane grupy z Ukrainy, Białorusi, Litwy.