(82kB)
Menu
Strona główna
Kultura
Teatr w Hajnówce
przed wojną
Upowszechnianie kultury
MBP
Biblioteka Pedagogiczna
HDK
Księga Gości
statystyka

Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce

Biblioteki o charakterze publicznym funkcjonowały w Hajnówce już w okresie międzywojennym, powstawały przy prężnie działających organizacjach społecznych. Pierwszą była Czytelnia i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego, Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Ponadto powstało kilka innych, mianowicie biblioteki: Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, Związku Rezerwistów i Byłych Wojskowych, a po 1935 r. Biblioteka Rodziny Leśnika.

Nie można pominąć w Hajnówce istnienia innych bibliotek: Zakładów Drzewnych, Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego, oraz trzech funkcjonujących przy szkołach powszechnych i biblioteki prywatnej Pelagii i Tadeusza Rakowieckich.

Podczas II wojny światowej ucierpiały wszystkie biblioteki. Większość książek zniszczono lub spalono, pozostały jedynie nieliczne egzemplarze, przechowane przez bibliofilów w prywatnych zbiorach i mieszkaniach.

Po wojnie, 16 stycznia 1949 r., dokonano uroczystego otwarcia biblioteki publicznej w Hajnówce. Na mocy "Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi", zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej w 1946 r., powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Hajnówce. Zalążkiem jej były komplety książek, przysłane z Warszawy dla zorganizowania biblioteki publicznej. Biblioteka, jako gminna, funkcjonowała do 1953 r. Zajmowała się organizacją i upowszechnianiem czytelnictwa w mieście i na wsi. Księgozbiór przeznaczony był głównie dla czytelników dorosłych, liczył 402 woluminy i 669 zarejestrowanych czytelników.

W drugiej połowie 1953 r. do biblioteki wpłynęły pierwsze książki z centralnego zakupu z Warszawy, w liczbie 2397 woluminów, z przeznaczeniem dla biblioteki miejskiej, która tworzyła się obok gminnej. Obie biblioteki mieściły się razem, ale posiadały odrębne księgozbiory i oddzielne rejestry czytelników. Pierwszym kierownikiem biblioteki gminnej był Wiesław 5tępniewski (1949-1953), po 1953 roku kierownictwo powierzono Taisie Gwaj.

W 1954 roku, w wyniku zmian w podziale administracyjnym, Hajnówka stała się siedzibą powiatu. Zlikwidowano bibliotekę gminną, a jej księgozbiór, wraz z dokumentacją, przekazano do wsi Nowo Berezowo. W Hajnówce zaczęto organizować bibliotekę powiatową, która przejęła nadzór merytoryczny nad 12 bibliotekami gminnymi, wraz z punktami bibliotecznymi, znajdującymi się na terenie nowo powstałego powiatu. Jej księgozbiór wynosił 2397 woluminów. Zatem na terenie miasta funkcjonowały osobno biblioteka powiatowa i miejska, obie mieściły się w jednym pomieszczeniu, o powierzchni 16 mkw. w starym budownictwie w marnych warunkach lokalowych.

W 1956 r. powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W 1957 r. z całości zbiorów wydzielono księgozbiór przeznaczony dla dzieci i młodzieży. W 1959 r. utworzono wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży z księgozbiorem już dostosowanym do wieku czytelników.

W 1962 r. biblioteka otrzymała lokal po Miejskiej Radzie Narodowej, o łącznej powierzchni 113 mkw. Nowy lokal, składający się z 9 pokoi, umożliwił w jednym budynku skupienie wszystkich działów biblioteki.

Przeprowadzki biblioteki, co kilka lat do innego lokalu, równie nieodpowiedniego, wciąż wzrastający księgozbiór, którego nie można było właściwie udostępniać, dezorganizowały pracę biblioteki. Stan taki powodował interwencję u władz ze strony kierownictwa biblioteki, czytelników i Koła Przyjaciół Biblioteki, wciąż trwały starania o ostateczne uregulowanie spraw lokalowych.

W 1975 r. nastąpiła likwidacja powiatów, biblioteka otrzymała status Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wielkim wydarzeniem w jej historii było uzyskanie w 1976 roku nowego lokalu o powierzchni 580 mkw. W nowoczesnym budynku biblioteka rozwinęła szeroko pojętą działalność upowszechniania książki, zorganizowano dwie czytelnie - dla dzieci i dla dorosłych, dla których założono odrębne księgozbiory. W 1978 r., w stulecie urodzin znanego na świecie astronoma, zasłużonego dla Hajnówki i okolic lekarza, humanisty i bibliofila Tadeusza Rakowieckiego, Miejskiej Bibliotece Publicznej nadano jego imię. W związku z setną rocznicą urodzin dr Tadeusza Rakowieckiego, ogólnopolską sesję Polskiego Towarzystwa Astronomicznego zorganizowano tym razem w Hajnówce. Uroczystość nadania imienia miała bardzo podniosły charakter, zgromadziła wiele znanych postaci świata nauki i kultury" była znaczącym wydarzeniem w historii naszego miasta. Biblioteka wciąż popularyzuje sylwetkę swojego patrona wśród mieszkańców miasta i młodzieży szkół średnich. Tym samym zdobyła sobie zaufanie spadkobierców rodziny Rakowieckich: w roku 1998 biblioteka przejęła dokumentację rodziny Rakowieckich: zdjęcia, listy, karty pocztowe, dokumenty osobiste i bibliotekę liczącą około 1500 woluminów: 358 tytułów - wydanych do 1939 r. włączono do zbiorów biblioteki, książki wydane po 1945 r. przeznaczono do Izby Pamięci dr Tadeusza Rakowieckiego. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło we wrześniu 1998 r. w 120. rocznicę urodzin doktora. Z dniem 1 października rozpoczęła tam działalność Biblioteka Szpitalna.

W lokalu biblioteki, do niedawna przestronnym, wciąż zwiększały się zbiory, czytelnictwo. Coraz większe było zapotrzebowanie użytkowników na informację. Obsługa czytelników stawała się coraz mniej komunikatywna. W jednym pomieszczeniu czytelni dla dorosłych udostępniano księgozbiór naukowy, czasopisma bieżące i archiwalne, zbiory audiowizualne, oraz stanowisko komputerowonetowe. Brakowało miejsc, zdarzało się, że czytelnicy korzystali z podanych książek czy czasopism wręcz na stojąco. Było to niezręczne i dla czytelników, i dla bibliotekarzy. Ponadto, aby wejść do czytelni, należało przejść przez oddział dla dzieci, było to niewygodne, zwłaszcza na lekcjach bibliotecznych czy innych uroczystościach. Nieraz stwarzało to sytuacje konfliktowe i skargi czytelników. Dyrektor biblioteki Halina Wojskowicz ciągle interweniowała u władz miasta o powiększenie lokalu.

W dobie transformacji gospodarczej, mimo licznych akcji protestacyjnych ze strony Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wciąż likwidowano biblioteki, ograniczano im środki finansowe, co powodowało liczne, acz bierne protesty i oburzenie czytelników całego kraju. W tym trudnym czasie, władze naszego miasta, za jedno z zadań inwestycyjnych roku 2001, uznały adaptację dodatkowych pomieszczeń na potrzeby biblioteki.

Rok 2002 to historyczny okres w dziejach biblioteki. Wypożyczalnia dla dorosłych wprawdzie pozostała na parterze i w tych samych warunkach lokalowych, ale zyskali inni czytelnicy, nasi najmłodsi i ci korzystający ze zbiorów udostępnianych na miejscu. Oddział dla dzieci wyprowadził się do nowo zaadaptowanych, przestronnych pomieszczeń, ustępując miejsca czytelni dla dorosłych. Piętro biblioteki to czytelnia książek, czytelnia prasy, sala internetowa i zbiorów specjalnych, Regionalne Centrum Informacji o UE, Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje burmistrz miasta Hajnówki, zaś nadzór merytoryczny Książnica Podlaska w Białymstoku.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce służy do rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania i rozwoju wiedzy i kultury, prowadzi szeroko pojętą działalność informacyjną, popularyzuje dziedzictwo kulturowe regionu. Biblioteka: wypożycza do domu książki, czasopisma i zbiory specjalne. Udostępnia książkę mówioną, opiekuje się czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym, prowadzi punkt wypożyczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy, udostępnia książki i prasę w bibliotece szpitalnej, dostarcza książki do domu ludziom obłożnie chorym, starszym i inwalidom.

W czytelniach udostępniane są czasopisma bieżące i archiwalne z różnych dziedzin wiedzy, z uwzględnieniem czasopism regionalnych, zbiory specjalne: grafiki, wideokasety, kasety magnetofonowe, płyty analogowe i kompaktowe z nagraniami muzycznymi, fotosy, portrety. Placówka pełni rolę informatorium - udziela informacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, jest ośrodkiem informacji o regionie. Udostępnia zbiory kolekcji regionalnej (prace magisterskie, rękopisy, zdjęcia, dokumenty życia społecznego), udostępnia stanowiska internetowe, szkoli i instruuje użytkowników komputerów, udziela informacji o tematyce europejskiej w Regionalnym Centrum Informacji o UE.

Biblioteka organizuje różne formy upowszechniania i promocji literatury. Stałym repertuarem są promocje książek i wydawnictw, wieczory literackie, spotkania autorskie. Od 1998 roku funkcjonuje Klub Literacki. Ważną formą są spotkania popularyzujące i promujące nasze miasto i region, jego historię i dzień dzisiejszy: wieczory wspomnień o zasłużonych mieszkańcach naszego miasta, wieczory historyczne poświęcone wydarzeniom i faktom historycznym, spotkania z ciekawymi, znanymi hajnowianami.

W Małej Galerii eksponowane są wystawy popularyzujące historię miasta, wystawy promujące i popularyzujące środowisko artystyczne miasta i region. W ramach edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży szkół naszego miasta i powiatu organizowane są tematyczne lekcje biblioteczne np. "Historia Hajnówki od uroczyska do praw miejskich", "Tadeusz Rakowiecki - lekarz, astronom, humanista". Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Czytajmy razem".

Księgozbiór biblioteki na koniec 2003 roku liczył 75 tysięcy 322 woluminów, w ciągu roku zarejestrowało się 5887 czytelników, którzy wypożyczyli 101709 książek. W czytelniach dla 19052 osób udzielono 10050 informacji, udostępniono 56006 zbiorów (w tym: 34579 książek, oraz 3441 czasopism oprawnych, 18626 czasopism bieżących.

Bibliotekę w ciągu roku odwiedziło 71.488 osób, którym udostępniono 102.349 zbiorów.

Ważnym osiągnięciem w dziejach biblioteki była jej komputeryzacja. W 1991 roku wprowadzono komputerowy system obsługi czytelnika. Umożliwiał on szybszą obsługę i informację o zbiorach. Z biblioteki korzystają nie tylko mieszkańcy Hajnówki, także osoby zamiejscowe, poszukujące materiałów do prac magisterskich i dyplomowych, a czasem obcokrajowcy odwiedzający Puszczę Białowieską.

Kapitułą Nagrody Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za rozwijanie i propagowanie kultury w środowisku Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce w 2010 roku otrzymała Nagrodę Srebrnej Róży.

 Alla Gryc

3649.jpg

 Alla Gryc (z lewej) i Halina Wojskowicz (Dyrektor MBP w Hajnówce)