(82kB)
Menu
Strona główna
Kultura
Teatr w Hajnówce
przed wojną
Upowszechnianie kultury
MBP
Biblioteka Pedagogiczna
HDK
Księga Gości
statystyka

Biblioteka Pedagogiczna w Hajnówce

Początki Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Hajnówce są związane z ogólną tendencją powoływania powiatowych bibliotek na terenie województwa białostockiego w połowie lat 50-tych.

Od początku nowo powołana biblioteka borykała się z trudnościa­mi lokalowymi. Zajmowała kątem miejsce w jednej z szaf w Wydziale Oświaty w pokoju inspektora oświaty. Szafa była opatrzona dumnym napisem "Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Hajnówce" i zawierała w grudniu 1955r. 467 egzemplarzy książek, które otrzymała w darze z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Białymstoku. Bibliotekę zorganizowała i prowadziła do 1958 r. pani Janina Jabłońska, kierownik Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych.

W pierwszym okresie istnienia biblioteki praca jej skupiała się na kompletowaniu księgozbioru i udostępnianiu go czytelnikom.

Ciągły wzrost ilości książek i ilości czytelników oraz to, że pani Jabłońska pracowała w bibliotece jako wolontariusz, spowodowało przeniesienie we wrześniu 1958 r. księgozbioru do wynajętego małego pokoju (14 m2) w prywatnym mieszkaniu przy dawnej ul. Waryńskiego 22. Do złych warunków lokalowych dodatkowo przyczyniły się: brak należytego oświetlenia i brak jakiegokolwiek ogrzewania. Mimo tego biblioteka pozostała w tym pomieszczeniu do 1962 r. W tym czasie pół etatu powierzono nauczycielowi Jerzemu Gołubowi, a po jego wyjeździe z Hajnówki, pani Marii Maksymowicz. Pomimo ciasnoty i niewygód bibliotekarka reklamowała posiadane zbiory. Uczestniczyła w nauczycielskich konferencjach rejonowych, gdzie pozyskiwała czytelników sporządzając wystawki książek oraz wykresy czytelnictwa danego regionu, recenzowała książki. Nie ograniczała godzin pracy do swojego pół etatu. Osiągnęła więc czytelnictwo nauczycieli w powiecie na poziomie 7556.

Początek lat 60-tych przyniósł zmiany kadrowe i lokalowe. Została zatrudniona na cały etat pani Olga Siemieniuk. W 1962 r. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna przeniosła się do przestronnego pomieszczenia w nowo wybudowanym Domu Nauczyciela. Zaistniały dogodne warunki do prowadzenia działalności bibliotecznej, bowiem placówka dysponowała już dość dużą czytelnią. Umeblowaniem zajął się Wydział Oświaty i Kultury. Systematycznie powiększał się księgozbiór, a co za tym idzie, również liczba czytelników

Już w 1963 r. księgozbiór liczył ponad 3 000 tys. woluminów zarejestrowanych było 310 czytelników.

W latach 60-tych praca biblioteczna toczyła się w obrębie gromadzenia zbiorów, ich reklamy w postaci wystawek i recenzji książek na konferencjach rejonowych nauczycieli powiatu hajnowskiego. Czynione też były próby zorganizowania punktów bibliotecznych w rejonach konferencyjnych. Powstały w rejonie Narew i Narewka, lecz działały niestety bardzo krótko, gdyż wyniki ich pracy były znikome.

W tych latach biblioteka zapoczątkowała nową formę działalnoś­ci, a mianowicie spotkania z ciekawymi ludźmi.

W 1967r. nastąpiły zmiany kadrowe. Na stanowisko kierownika Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej powołano panią Leontynę Bartosiak. Zajęła się ona głównie: zwiększeniem czytelnictwa nauczycieli, katalogowaniem i klasyfikowaniem księgozbioru. Nadal organizowała wystawy tematyczne. Wspólnie z Klubem Nauczyciela, działającym przy ZNP organizowała spotkania z pracowni­kami uniwersyteckimi, pisarzami, pracownikami radia oraz wybitnymi pedagogami. W tym czasie w bibliotece odbywały się spotkania młodych nauczycieli, poetów Ziemi Hajnowskiej. W 1967 r. biblioteka gościła bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych z województw: białostockiego, olsztyńskiego i warszawskiego.

Lata 70-te były dla Biblioteki Pedagogicznej w Hajnówce szczególnie korzystne. Pracę na 1/2 etatu podjęła Maria Adamowicz,  co umożliwiło intensyfikację prac bibliotecznych Zapoczątkowano gromadzenie zbiorów audiowizualnych, założono kartotekę zagadnieniową, sporządzano zestawienia bibliograficzne, ściśle współpracowano z Powiatowym Ośrodkiem Metodycznym. Liczne wystawy, konkursy, odczyty, wieczor­nice przyciągały do biblioteki rzeszę nauczycieli. Znacząco wzros­ło czytelnictwo nauczycieli aż do 77% ogółu zatrudnionych nauczycieli.

Biblioteka zdobyła uznanie ówczesnych władz powiatowych, które zatwierdziły w 1974 r. dwa pełne etaty. Pracę podjęła Alicja Łuniewska. Rozpoczęła systematyczne uzupełnianie zbiorów audiowizual­nych poprzez nagrywanie na taśmy magnetofonowe audycji Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego. Praca wymagała dyscypliny, skrupulatności i cierpliwości. Ta taśmoteka miała ogromne znaczenie dla całej rzeszy nauczycieli studiujących, których objęto szczególną opieką. Zaprenumerowano 140 tytułów czasopism, sprowadzano książki drogą wypożyczeń międzybibliotecznych nie tylko z polskich bibliotek, ale również zza granicy. Została założona kartoteka cytatów, recenzji oraz kartoteka regionalna.

Rok 1975 przyniósł Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej znaczącą zmianę, gdyż w związku z reformą administracyjną kraju, biblioteka straciła status powiatowej a stała się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Białymstoku. W 1978 r. pracę w filii podjęła Irena Kostera. Baza lokalowa powiększyła się - przeniesiono księgozbiór z piętra Domu Nauczyciela na parter, gdzie oprócz przestronnego pomieszczenia na wypożyczalnię z czytelnią, uzyskano pokój na Gabinet Zbiorów Audiowizualnych. Biblioteka zyskała też piękny wystrój wnętrz zaprojektowany w drewnie przez plastyka Wiktora Kabaca, a wykonany przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. W tym czasie oprócz prac typowo bibliotecz­nych odbywały się liczne spotkania z twórcami, np. poetą Janem Leończukiem, Sokratem Janowiczenm. Z recitalami wystę­powali aktorzy teatralni z Łodzi i Białegostoku. Bibliotekę odwiedzali dyrektorzy bibliotek pedagogicznych z kraju i urzędnicy Minis­terstwa Oświaty i Wychowania.

Nie sposób wymienić wszystkich imprez organizowanych przez bibliotekę w tym czasie. Chciałabym podkreślić znaczny wkład pracy pracujących wtedy nauczycieli bibliotekarzy : Ireny Kostery Krystyny Wilczyńskiej, Haliny Kabac.

Kolejnym przełomowym etapem w historii biblioteki pedagogicznej było przekształcenie, na skutek połączenia Biblioteki Pedagogicznej i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli i utworzenie z Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Hajnówce Rejonowego Zespołu Doskonalenia Nauczycieli w Hajnówce, który istniał w latach 1995-1998.

Dla hajnowskiej biblioteki był to okres wypełniony ciekawymi formami działań podejmowanymi wspólnie z doradcami metodycznymi. Na uwagę zasługują wyjazdy edukacyjne do warszawskich szkół twórczych, konkursy plas­tyczne dla klas I-III, sejmiki nauczycielskie, konferencje meto­dyczne, spotkania z młodymi nauczycielami oraz nauczycielami twórczymi. Przy wsparciu finansowym lokalnych władz samorządowych i dzięki osobistemu poparciu pani burmistrz, zorganizowany został cykl szkoleń dla nauczycieli wychowawców pod hasłem: „Rozwiązywanie problemów wychowawczych” oraz 50-godz. warsztaty "Aktywne metody nauczania" prowadzone przez pracowników Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

W bibliotece odbywały się liczne spotkania autorskie, prelekcje, wykłady. Gościliśmy m.in.: dziennikarza i publicystę Andrzeja Drawicza, socjologa Andrzeja Sadowskiego, pedagogów: Elżbietę Czykwin i Jerzego Nikitorowicza, historyka Andrzeja Serczyka, oraz lokalnych twórców: Jana Zaleskiego, Edwarda Lipińskiego, Halinę Kabac.

Wspomnieć też należy o "Małej Galerii" powołanej w 1993r. z inicjatywy pana Wiktora Kabaca, gdzie systematycznie pokazywano profesjonalną i amatorską twórczość nauczycieli i nie tylko. Wystawiane były prace: Zbigniewa Budzyńskiego, Haliny i Wiktora Kabaców, Władysława Zawadzkiego, Joanny Kiersnowskiej, Anny Świtalskiej-Świć, Sławomira Kulika i innych. Zachwyt zwiedzających wzbudziły wystawy: "Piękno świata w obiektywie Adama Wajraka", "Tętno pierwotnej Puszczy" Bożeny i Jana Walencików, "Impresje kwiatowe Ireny Rybak" i inne.

Od 1994 r. Rejonowy Zespół Doskonalenia Nauczycieli objął opieką metodyczną biblioteki szkolne, organizując dla nauczycieli bibliotekarzy konferencje metodyczne, warsztaty, spotkania wyjazdy do innych bibliotek oraz udzielając instruktażu przywarsztatowego i prowadząc lekcje biblioteczne.

Rok 1998 przyniósł kolejną reorganizację placówki - kurator oświaty wydał akt rozwiązania ZPDNu a tym samym RZDN w Hajnówce i przekształcenia go ponownie w Filię Biblioteki Pedagogicznej w Hajnówce.

Sytuacja ta trwała do 2001 roku. Były to lata wprowadzania reformy oświatowej, toteż działalność biblioteki skupiała się przede wszystkim na wspomaganiu nauczycieli w zakresie samokształcenia.

1 stycznia 2002 r. na mocy uchwały Sejmiku Województwa Podlas­kiego powołano Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,  w skład którego weszła Biblioteka Pedagogiczna wraz z filiami.  W takiej strukturze Biblioteka Pedagogiczna w Hajnówce funkcjonuje do dziś. Nadal zajmujemy trzy pomieszczenia w Domu Nauczyciela. Kadra to 2 osoby: kierownik Irena Prokopiuk i nauczyciel bibliotekarz Alicja Moroz.

Biblioteka realizuje statutowe zadania Centrum Edukacji nauczycieli.

Biblioteka

·        gromadzi, opracowuje, chroni, przechowuje i udostępnia użytkowni­kom materiały biblioteczne,

·        prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną,

·        inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną,

·        prowadzi warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy oraz lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży’

·        wspiera działalność bibliotek szkolnych,

·        wspiera nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia,

·        wspomaga samokształcenie i doskonalenie nauczycieli,

·        współpracuje ze szkołami, bibliotekami, placówkami społeczno-kulturalnymi.

Biblioteka Pedagogiczna w Hajnówce jest placówką publicznego dostępu. Od kilku lat obserwujemy sytematyczny wzrost czytelnictwa. Taką wzrostową tendencję wywołała reforma oświaty, nakładająca na nauczy­cieli obowiązek przewartościowania treści kształcenia, form i metod nauczania, permanentnego samokształcenia, zdobywania stopni awansu zawodowego. Dlatego też biblioteka organizuje szkolenia dla nauczy­cieli na temat awansu zawodowego prowadzone przez konsultantów i doradców CEN, służy pomocą przy organizacji warsztatów na zgłaszane tema­ty.

Nadal opiekujemy się bibliotekami szkolnymi udzielając instruk­tażu przywarsztatowego, organizując zajęcia warsztatowe  i współ­organizując spotkania metodyczne.

Minione 50 lat pracy biblioteki nie tylko związane było z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem książek. To także okres wypełniony ciekawymi formami i różnorodnymi działaniami na rzecz środowiska edukacyjnego. To pół wieku historii, tradycji, a przede wszystkim działalności na rzecz czytelnika. Już dawno temu Joachim Lelewel powiedział: "Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana”. Nasza biblioteka taka właśnie jest. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

bibl.jpg

 Irena Prokopiuk (z lewej) – nauczyciel bibliotekarz filii CEN w Hajnówce, podczas uroczystych obchodów 50-lecia biblioteki