(82kB)
Menu
Strona główna
Kultura
Teatr w Hajnówce
przed wojną
Upowszechnianie kultury
MBP
Biblioteka Pedagogiczna
HDK
Hajnowscy twórcy
Piotr Gagan
Jarosław Perszko
Księga Gości
statystyka

 

Kultura w Hajnówce w okresie międzywojennym

Licznie napływający przybysze do maleńkiej wsi Hajnówka przynosili kulturę swoich regionów i środowisk. Język, sposób bycia, stosunek do pracy, sposób widzenia świata zlewały się, mieszały, tworzyło się nowe społeczeństwo Hajnówki i jego system społeczny. Zróżnicowanie społeczne, tworzenie się ciągłości bytu, konieczność zachowania ładu społecznego wpływały na integrację społeczeństwa. Funkcję integracyjną spełniała kultura, która była instrumentem kształtującym postawę społeczeństwa wobec świata. Ton kulturze nadawała kadra kierownicza zakładów produkcyjnych i instytucji stanowiąca zwartą grupę. W społeczeństwie funkcjonowały też wartości odmienne od preferowanych przez panującą ideologię. Ze sprzeczności tych tworzyły się nowe wartości powodujące rozwój systemu społecznego. W systemie społecznym Hajnówki funkcjonowały podkultury: regionalna, lokalna, chłopska, robotnicza i młodzieżowa. Tworzyła się kultura poszczególnych dzielnic związanych z dużymi zakładami pracy. W jednym z baraków na terenie ZKL utworzono świetlicę, mieściła się w niej biblioteka, amatorski zespół teatralny urządzał przedstawienia. Organizowano akademie z okazji świąt narodowych i rocznic powstań. Zorganizowano zespoły muzyczne - smyczkowy i mandolinistów. Zespół smyczkowy prowadził Kostecki, zespołem mandolinistów dyrygował Ławrusiewicz. Z zamkniętej cementowni w Rejowcu sprowadzono bezrobotnych pracowników muzyków orkiestry dętej, otrzymali oni pracę, jednolite umundurowanie. Orkiestrą dętą ZKL dyrygował Romaniuk. Odbywały się koncerty orkiestr, organizowano zabawy taneczne i wycieczki, najczęściej do Puszczy. Po 1922 r. kino objazdowe wyświetlało filmy w szopie na Kolejkach. Były to filmy nieme, kręcone ręcznie, podczas seansu przygrywał na fortepianie Kublikowski.

W ZKL utworzono pierwszy w Hajnówce ogródek jordanowski z brodzikiem, wyposażony w wieżę do wspinania się, drabinki, kolejkę linową na usypaną w tym celu górkę. Ogródkiem opiekowała się Celina Jarząbek i harcerki z drużyny prowadzonej przez Eugenię Pestrak. Wszystko to utworzono ze środków społecznych, bowiem z budżetu ZKL na te cele nie wolno było nic przeznaczać.

Na osiedlu przy Fabryce Chemicznej, w baraku przy remizie strażackiej, utworzono świetlicę związków zawodowych. Mieściła się tam biblioteka, organizowano zespoły teatralne. Zespołem śpiewaczym dyrygowała Alicja Urbaniak. Organizatorem życia kulturalnego w świetlicy był Józef Franczak.

W roku 1926 organizacja "Sokół" zorganizowała Czytelnię i Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego, mieściła się ona w baraku na osiedlu Piaski. Kierownikiem biblioteki był inż. Piliński, a pierwszą bibliotekarką Elżbieta Bojarczuk (Olszyńska). Szczególnie dużym powodzeniem cieszyły się czasopisma sprowadzane do czytelni. Fundusze na książki i czasopisma przeznaczała firma Centura.I

Dyrekcja Zakładów Drzewnych urządziła świetlicę zakładową, zwaną salą tartaczną, w jednym z baraków w dzielnicy Piaski. Byłą tam sala widowiskowa ze sceną, gdzie odbywały się przedstawienia teatrów wędrownych, imprezy z okazji świąt narodowych i zabawy. Mieściła się tu także biblioteka.

Bibliotekę książek rosyjskich zorganizował Józef Mikułowski, właściciel sklepu papierniczego. Korzystali z niej emigranci rosyjscy, przebywający w Hajnówce białogwardziści i miejscowa ludność. Biblioteki posiadały wszystkie szkoły, organizacja Rezerwistów i TUR. Biblioteką TUR kierował Edward Jurski. Tanie książki oraz wydawane odcinkami w czasopismach kupowali niektórzy robotnicy. Czasopisma można było prenumerować lub nabyć w kiosku. Własny księgozbiór liczący ok. 500 tomów posiadał dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego dr J. Jacuński.

Wybitną postacią Hajnówki był lekarz i astronom - samouk Tadeusz Rakowiecki, który napisał i wydał dwutomowe dzieło pt. "Drogi planet i komet" oraz opublikował szereg artykułów z tej dziedziny. Książka T. Rakowieckiego była pierwszą z dziedziny astronomii napisaną w języku polskim i służyła przez wiele lat jako podręcznik akademicki na wydziałach astronomii wyższych uczelni w Polsce i za granicą. Dr Tadeusz Rakowiecki był pierwszym mieszkańcem Hajnówki, który zgromadził duży księgozbiór własny.

W roku 1930 powstało Towarzystwo Hajnówki, jego przewodniczącym był nadleśniczy Władysław Czapski. Towarzystwo stanowiło urzędniczy klub inteligencki. Mieściło się w świetlicy Zakładów Drzewnych, stąd świetlica nosiła nazwę Klub. W Klubie było kasyno, bufet, bilard i gry hazardowe. W kasynie wydawano obiady dla członków klubu, a w soboty organizowano wieczorynki, tzw. sobótki z dancingiem.

W okresie karnawału urządzano bale z zaproszeniami, z których dochód przeznaczany był na Ligę Ochrony Powietrznej, Czerwony Krzyż i Związek Obywatelskiej Pracy Kobiet. Orkiestrę sprowadzano z Białegostoku. Na bal przyjeżdżali zaproszeni goście z Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Białowieży. Drugiego dnia przy dźwiękach tej orkiestry bawili się robotnicy.

Związek Obywatelskiej Pracy Kobiet skupiał kobiety ze sfer kierowniczych i inteligencji. Przewodniczącą Związku była Pelagia Rakowiecka. Związek organizował ochronkę dla dzieci rodziców pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji i bezrobotnych. Prowadził w dwóch szkołach dożywianie dzieci rodziców niezamożnych. Najbardziej potrzebujący otrzymywali obuwie, odzież, podręczniki i paczki pod choinkę. W okresie dużego bezrobocia Związek prowadził kuchnię na 600 osób. Wydawano zupę pełnowartościową. Pracowała przy tym jedna osoba płatna, pomagały społecznie ochotniczki i żony otrzymujących posiłki. Fundusz na rzecz Związku przekazywali: Dyrekcja L.P. w Białowieży, Zakłady Drzewne L.P. w Hajnówce, starostwo i członkowie Związku.

Duży wpływ na społeczeństwo miał kościół. Nabożeństwa zaczęto odprawiać w 1919 r. w baraku, który przeznaczono na kościół. Parafia hajnowska powstała w 1923 r., pierwszym proboszczem został ks. Antoni Mioduszewski. Pierwszy kościół spłonął w 1936 r. Ze składek i loterii zebrano fundusze i w roku 1936 zbudowano kościół z muru pruskiego i dzwonnicę. Księża i zakonnice nauczali religii w szkołach, byli obecni w harcerstwie, straży pożarnej i innych organizacjach. W 1935 r. zorganizowali krucjatę eucharystyczną, organizację opartą na młodzieży szkolnej, która w formach pracy przypominała harcerstwo. Były organizowane zbiórki i wycieczki. Całość pracy miała na celu wzbudzanie uczuć powołania do wypełniania służb kościelnych w charakterze zakonnic, zakonników, księży, czy osób świeckich służących kościołowi. Kształtowano takie cechy jak: uczynność, prawdomówność, poszanowanie rodziców, rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków. Młodzież starsza uczestniczyła w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, które organizowało kursy kroju, szycia, gotowania i pieczenia.

Mieszkańcy wyznania prawosławnego należeli do parafii w Dubinach. W Hajnówce nabożeństwa odprawiali w domach modlitwy. Bożnica żydowska znajdowała się przy ul. J. Piłsudskiego (dawna Targowa).

W 1935 r. Zakłady Drzewne L.P. zbudowały Dom Leśnika, który stał się ośrodkiem życia kulturalnego elity. Koncentrowało się tu życie kulturalne miasta. Przeniesiono tu księgozbiory Biblioteki Publicznej i biblioteki Zakładów Drzewnych oraz wyposażenie świetlicy ZKL. Była sala widowiskowa ze sceną, kino, radio, czasopisma, orkiestra dęta. Odbywały się odczyty i pogadanki. Na scenie występowały zespoły estradowe (m.in. Chór "Dana", zespół teatralny "Reduta" prowadzony przez J. Osterwę i wiele innych). Opiekę nad Domem Leśnika sprawowała Rodzina Leśnika. Przewodniczącą Rodziny Leśnika była Zofia Janke. Inteligencja miała oddzielną salę, w której obowiązywały stroje wieczorowe. Urządzano bale, na których uczestnicy musieli być w smokingach. Rodzina Leśnika zorganizowała żłobek i przedszkole, opiekowała się biednymi rodzinami i ich dziećmi, urządzała im choinki i organizowała podarki.

Dużą atrakcją dla mieszkańców Hajnówki było kino. W roku 1928 uruchomił kino we własnym budynku Tichon Kurel. Nosiło ono nazwę LUX. Początkowo wyświetlano filmy nieme, podczas seansu grała na fortepianie Eliza Krzewska. Od 1931 r. wyświetlano już filmy dźwiękowe. W roku 1935 otwarto kino w Domu Leśnika.

W Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego amatorski teatr szkolny zorganizował nauczyciel Ottokar Stoklasa, pod jego kierownictwem wystawiano sztuki "Łobzowianie", "Złoty cielec", "Teść", "Podejrzana osoba", "Ciotka Karola". W organizacji TUR grupę teatralną organizował Czesław Obuchowicz i E. Kuszman, nosiła nazwę "Pobódka", a sztuki teatralne i występy satyryczne prezentowała w kinie LUX i w świetlicy Fabryki Chemicznej.

Pracownicy ZKL zorganizowali zespół teatralny we własnej świetlicy. Na scenach hajnowskich występowały teatry objazdowe. Jeden z takich teatrów prowadzony przez Czesławę i Pawła Siekierzyńskich zakończył swój żywot w Hajnówce, zbankrutował, rozpadł się. Siekierzyńscy zostali w Hajnówce i przyczynili się do rozwoju teatru amatorskiego w Domu Leśnika.

Rozwijało się życie muzyczne. Pierwszą orkiestrę strażacką zorganizował w 1928 r. Teodor Merzlak Kostecki. Następnie orkiestra dęta powstała w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego pod batutą Ottokara Stoklasy, a od 1937 r. dyrygował nią kapelmistrz Daukrzewicz. W roku 1931 powstała orkiestra dęta w ZKL pod kierunkiem Romaniuka.

Przy oddziale straży pożarnej Zakładów Drzewnych powstała orkiestra dęta w 1934 r., której dyrygentem był Stanisław Borowy. Po powstaniu Domu Leśnika orkiestra ta przeszła pod opiekę Rodziny Leśnika, która doprowadziła do konfrontacji własnego zespołu z orkiestrą ZKL, w wyniku czego orkiestra ZKL została przeniesiona do Białowieży. W ZKL był zespół mandolinistów i zespół smyczkowy.

Kultura w Hajnówce w okresie powojennym

W pierwszych latach po wyzwoleniu działalnośćˇ kulturalna przejawiała się w organizowaniu szkół, bibliotek, likwidacji analfabetyzmu, tworzeniu amatorskich zespołów teatralnych i muzycznych. W "Leśniku" otwarto kino, Czesława i Paweł Siekierzyńscy zorganizowali amatorski zespół teatralny, który na festiwalu w 1948 r. zajął pierwsze miejsce w województwie. Powstała orkiestra dęta oraz zespół pieśni i tańca pod kierunkiem Wincentego Domagały. W świetlicy Fabryki Chemicznej powstała biblioteka, zespół teatralny pod kierunkiem Janiny Lesiak, oraz zespół pieśni i tańca. W 1955 r. zbudowano Zakładowy Dom Kultury "Górnik". Obok domu kultury w 1959 r. zbudowano basen kąpielowy. W latach 1959-68 działało Społeczne Ognisko Baletowe pod kierunkiem Cyryla Januszkowskiego. W Hajnówce w 1949 r. powstała Biblioteka Gminna, a w 1954 r. ukazała się "Gazeta Hajnowska" oraz "Drzewiarz" i "Głos Drzewiarza".

W latach sześćdziesiątych do działalności kulturalnej wkroczyły nowe formy, jak: wieczory dyskusyjne, spotkania z pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi, oglądanie telewizji. Organizowano wystawy książek, zdjęć okolicznościowych, konkursy recytatorskie, piosenkarskie, czytelnicze, zgaduj-zgadule, olimpiady o Polsce i świecie współczesnym, sesje popularno-naukowe, kuligi nocne, zabawy taneczne. Królowały nowe tańce, których nie umiano nazwać i odróżnić, tak były do siebie podobne. Działał uniwersytet powszechny TWP. Nagminne stało się picie kawy i organizowanie klubokawiarni. W imprezach organizowanych przez placówki kultury w małym stopniu uczestniczyła inteligencja. Niektóre placówki kulturalne świeciły pustkami, panowała tam nuda, nie było działalności kulturalnej, nie było działaczy kultury. Domy kultury sprowadzały na występy zespoły teatralne, muzyczne, śpiewacze z różnych miast Polski i z Grodna. Bilety zakupywały zakłady pracy z własnej inicjatywy lub zgodnie z sugestią władz politycznych. Najchętniej zakupywano bilety do cyrku. Wszystkie poważniejsze imprezy powiatowe i miejskie były obsługiwane przez zespoły artystyczne z innych miast Polski. Własne były tylko małe zespoliki w szkołach i w ośrodkach gminnych.

Dom Kultury "Leśnik" w latach sześćdziesiątych miał orkiestrę dętą, kino i bibliotekę. Działalność zespołów zamarła. Formy pracy opierały się na młodzieży szkolnej. Utworzono koła zainteresowań: intarsji, radioamatorów, plastyczne, modelarskie, fotograficzne. W "Leśniku" dla ratowania jakiejkolwiek frekwencji organizowano skrócony kurs szkoły podstawowej dla dorosłych, wystawę tkanin, rysunku, intarsji drzewnej. Organizowano też prelekcje TWP. Powstał chór złożony z młodzieży szkolnej.

W Domu Kultury HPSDD "Górnik" odbywały się uroczystości miejskie, występy zespołów estradowych i teatralnych.

W 1962 r. zbudowano Dom Nauczyciela. Była w nim sala kameralna ze sceną, kawiarnia, hotel, Biblioteka Pedagogiczna, siedziba Zarządu Oddziału ZNP i BTSK. Działał teatr amatorski pod kierunkiem Wiktora Kabaca, odbywały się spotkania z pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi oraz spotkania towarzyskie nauczycieli.

W 1963 r. w "Górniku" powstało Ognisko Muzyczne, którym kierował Kazimierz Rowiński. W 1965 r. ognisko zostało przeniesione do "Leśnika". Nauczano w nim gry na pianinie, skrzypcach, akordeonie i gitarze. Przez 14 lat była w Hajnówce prywatna szkółka muzyczna gry na pianinie.

Od 1966 roku odbywały się w Hajnówce plenery rzeźbiarskie i ekspozycji architektury wnętrz. Plenery meblarskie odbywały się w warsztatach ZSZ, a plenery rzeźbiarskie w HPPD. Drewno stanowiło dla rzeźbiarzy w Hajnówce podstawowy surowiec twórczy. HPPD dysponowało zestawem drewna wszystkich odmian krajowych oraz mahoni i innych drzew zagranicznych. Region hajnowski posiada bogatą kulturę ludową, a drewno zawsze było podstawowym surowcem ludowej twórczości artystycznej, budownictwa i wyposażenia wnętrz.

W roku 1965 zbudowano Kościół Katolicki, powstał też Kościół Chrześcijan Baptystów i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

W 1966 r. powołano przy Bibliotece Miejskiej i Powiatowej jednoosobową komórkę do spraw instruktażu dla świetlic i klubów. Powstała bowiem myśl utworzenia placówki integrującej działalność kultury, stworzenie ośrodka kultury regionu - miał nim być Dom Kultury HPSDD "Górnik". Załoga HPSDD nie zgadzała się na przekazanie Zakładowego Domu Kultury miastu, uznawała to za ujmę dla zakładu. Działano jednak w tym kierunku. W 1967 r. komórkę instruktażową przekształcono w Powiatową Poradnię Pracy Kulturalno-Oświatowej i zwiększono obsadę personalną. Siedzibą jej był Dom Kultury "Górnik". Kierownikiem Poradni w latach 1966 - 72 była Krystyna Kulwanowska (Dybicz). W roku 1970 Poradnię Pracy Kulturalno-Oświatowej przekształcono w Międzyorganizacyjny Powiatowy Dom Kultury.

W 1969 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Hajnowskiej.

Skupiało ludzi wrażliwych na potrzeby społeczne, aktywnych, pragnących przyśpieszyć rozwój życia społeczno-kulturalnego. Celem działalności Towarzystwa było zbieranie materiałów i popularyzowanie historii tego regionu, rozwój jego kultury. Przez kilka lat działało koło młodzieżowe w Zespole Szkół Zawodowych. Członkowie koła zbierali i opracowywali materiały o historii miasta i okolicznych wsi, wydawali gazetkę ścienną o tematyce regionalnej, wygłaszali odczyty o historii regionu. Po likwidacji powiatu w 1975 r. działalność Towarzystwa zamarła. W 1969 roku grupa poetycka nauczycieli wydała kilka tomików wierszy. Z inicjatywy władz politycznych w roku 1969 utworzono Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Pokazywano w nim m.in. maateriały o strajkach robotników w okresie międzywojennym w Hajnówce.

Prężną organizacją jest Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne (BTSK), powstałe w roku 1956. Zadaniem BTSK było krzewienie kultury i mowy białoruskiej wśród okolicznej ludności. Szczególną uwagę zwracano na ilościowy rozwój organizacji, rozwój ruchu amatorskiego i szerzenie czytelnictwa książki i prasy białoruskiej. Organizowano konkursy piosenki białoruskiej, wygłaszano odczyty, organizowano spotkania z pisarzami białoruskimi.

W 1970 r. kultura ziemi hajnowskiej była reprezentowana w Klubie Związków Zawodowych w Białymstoku. Prezentowano naczynia drewniane i gliniane, wyroby ze słomy, drzeworyty. Piękno krajobrazu puszczańskiego przedstawił dr Czesław Okołów, najciekawsze obiekty Hajnówki pokazywał na przeźroczach Juliusz Ojrzanowski. Leon Sołościukiewicz z Kleszczel formował na kole garncarskim dzbanki, o dorobku kultury powiatu opowiadała Maria Mierzwińska.

W latach siedemdziesiąątych w Domu Nauczyciela odbywały się wieczory wspomnień, spotkania z pisarzami. Nadal działała Biblioteka Pedagogiczna i teatr amatorski. Zlikwidowano salę kameralną.

W 1975 roku otwarto świetlicę Spółdzielni Mieszkaniowej. Był tam zespół tkactwa artystycznego, klub seniora i dziecięcy zespół estradowy.

W 1975 r. Międzyorganizacyjny Powiatowy Dom Kultury przemianowano na Hajnowski Dom Kultury. Doszfo do porozumienia o współpracy i kierownik HDK został jednocześnie kierownikiem Domu Kultury HPSDD. Administracja HDK została przeniesiona do "Górnika". Placówkę wzbogacono o 6 etatów, samochód i sprzęt.

W tym czasie istniało w Hajnówce 17 placówek kulturalno-oświatowych, które finansowane były zarówno przez zakłady pracy z funduszy socjalnych i funduszy rad zakładowych, jak też przez spółdzielczość i samorząd. Działało 18 zespołów i kół zainteresowań: teatr poezji, dziecięcy zespół estradowy, kabaret, dyskusyjny klub filmowy, koło dobrej książki, orkiestra dęta, Społeczne Ognisko Muzyczne, zespół chóralny, modelarski, fotograficzny, muzyczny, studium wiedzy obywatelskiej. Baza lokalowa była niefunkcjonalna. Połowa pracowników placówek nie posiadała kwalifikacji do pracy w placówkach kultury. W HPPD, HPSDD i w niektórych szkołach organizowane były izby pamięci. W mieście była jedna księgarnia. Prasę można było nabyć w kioskach lub w prenumeracie. Kino znajdowało się w ZDK "Leśnik". W "Leśniku" istniały kluby: brydżowy, filmowy, teatralny, telewizyjny, szachowy oraz zespoły - estradowy, wokalny i muzyczny. Organizowano różnego rodzaju wystawy, kiermasze, przeglądy i konkursy. Działały: orkiestra dęta, koła intarsji i modelarzy oraz teatr małych form i poezji, a klubokawiarrnia była miejscem spotkań i zebrań. Przez 15 lat prężnie działał także Kabaret "Sęk". ZDK "Leśnik" utrzymywany był przez HPPD, a jego działalność oparta była przede wszystkim na pracy z młodzieżą.

Hajnówka była ośrodkiem przemysłu drzewnego. Do miasta napływała masowo ludność z okolicznych wsi o niskiej kulturze technicznej. Ludność ta po raz pierwszy stykała się z nowoczesnym przemysłem. Ściągana była przez krewnych, znajomych, działaczy. Przyjmowała każdą pracę, byle się zaczepić, zdobyć mieszkanie i stawała się uczestnikiem życia społeczno-kulturalnego. Była ciągła konieczność przygotowania napływającej ludności do nowych warunków życia i pracy, zdobywania przez nią kwalifikacji i zawodu. Ludność napływowa wnosiła do miasta kulturę ludową, dosadną, prostą, szorstką. Przenikała ona do instytucji, zakładów produkcyjnych i do szkół. Działalność społeczno-kulturalna koncentrowała się wokół klasy robotniczej i rozszerzania kultury etnicznej. Zadania dla tej działalności wyznaczał rozwój przemysłu, procesy urbanizacyjne i ciągła poprawa sytuacji społeczno - bytowej.

Do realizacji tych zadań włączyła się NOT, której celem była integracja środowiska technicznego na rzecz rozwoju miasta, umożliwienie wykorzystania mocy technicznych. Aktywnie działało też Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Organizowano uroczyste obchody rocznic powstania PRL, Armii Radzieckiej, obchody Święta Pracy, miesiąca pamięci narodowej, dni prasy i filmu radzieckiego, dni patrona w szkołach.

W 1974 r. rozpoczęto budowę prawosławnego Soboru Św. Trójcy.

Raz do roku przyjeżdżał cyrk i wesołe miasteczko. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Hajnowskiej w 1977 r. przyjęło nazwę Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki. W latach osiemdziesiątych wydało folder "Hajnówka" i "Dzieje Hajnówki do 1944 r." Witolda Tatarczyka oraz "Zbrodnie hitlerowskie w Hajnówce i okolicy" Waldemara Monkiewicza.

W 1976 r. Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała lokal o powierzchni 580 m2, a w 1978 r. nadano jej imię doktora Tadeusza Rakowieckiego. Biblioteka, obok podstawowej funkcji, jaką jest udostępnianie (do domu i na miejscu) gromadzonych zbiorów, pełni rolę nowoczesnego ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, a także dobrze wyposażonego warsztatu intelektualnego. Biblioteka oferuje na co dzień: książki, prasę, multimedia, internet, kolekcję regionalną, punkt "książki mówionej", komputerowe bazy danych, wypożyczalnie międzybiblioteczne, usługi kserograficzne.

Prowadzi Izbę Pamięci dr Tadeusza Rakowieckiego i bibliotekę w SP ZOZ, Klub Literacki (prezesem klubu jest Edward Lipński), Małą Galerię MBP, Centrum Informacji o Unii Europejskiej. Organizuje spotkania, odczyty, wystawy, wieczory wspomnieńl, lekcje biblioteczne, imprezy popularyzujące książkę i czytelnictwo, historię miasta i twórczość hajnowian. Biblioteki istniały także w ZDK "Leśnik", Hajnowskim Domu Kultury, w Domu Nauczyciela i w każdej szkole. Wielu mieszkańców gromadziło własne księgozbiory, a 10 z nich posiadało księgozbiory liczące ponad 2 tys. tomów. Bibliofile ci zbierali się raz w roku i informowali się nawzajem o swoich zbiorach.

Po sprywatyzowaniu HPPD zlikwidowano Dom Kultury "Leśnik" wraz z kinem.

Hajnowski Dom Kultury przejął w dzierżawę Zakładowy Dom Kultury "Górnik" i stał się centralnym ośrodkiem kultury w Hajnówce. W 1984 r. HPSDD przekazało ZDK dla HDK. Zlikwidowano bibliotekę zakładową. HDK rozwijał kulturę poprzez powszechne i aktywne uczestnicctwo w kulturze mieszkańców regionu, udzielanie pomocy organizacjom prowadzącym działalność kulturalną, integrację działalności placówek, popularyzację teatru i muzyki, organizowanie opieki nad kameralnymi formami wokalistyki, gawędziarstwa, kapel i sztuki ludowej. W RDK organizowano następujące formy działania: Białoruski Zespół Pieśni, dni kultury białoruskiej, dyskoteki, dziecięce zespoły taneczne, teatrzyk lalek, gry komputerowe, izba tradycji, kawiarnia, klub telewizyjny, klub seniora, nauka języków dla dzieci i dorosłych. Działały koła: plastyczne, miłośników teatru i poezji, filmowe, fotograficzne, tkactwa artystycznego. Organizowano konkursy recytatorskie, filmowe, piosenki białoruskiej i radzieckiej. Odbywały się koncerty chórów, poezji śpiewanej, orkiestr, przeglądy amatorskich zespołów teatralnych, kolędniczych, projekcje filmów wideo. Organizowano wystawy plastycznej twórczości dzieci, fotograficzne, malarstwa i tkactwa artystycznego. HDK posiadał własną poligrafię. W HDK odbywały się zabawy, występy zespołów teatralnych i estradowych, spotkania emerytów i przewodników turystycznych.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej

Pomysłodawcą festiwalu był Mikołaj Buszko. Wraz z ks. Michałem Niegierewiczem i ks. Jerzym Szurbakiem stworzyli w 1981 roku festiwal "Dni Muzyki Cerkiewnej". Początkowo miał to być festiwal kolędowy, ale ze względu na problemy organizcyjne mógł on się odbyć dopiero w maju i w tym okresie jest organizowany do dzisiaj. Od drugiej edycji, festiwal odbywa się w Soborze pw. Świętej Trójcy w Hajnówce. W 1983 do organizatorów dołączył Romuald Twardowski. Podczas III edycji, w festiwalu wziął udział pierwszy chór zagraniczny - chór Kouvola (Finlandia). W 1991 festiwal zyskał oficjalnie charakter międzynarodowy i zmienił nazwę na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. W 1995 Ministerstwo Kultury i Sztuki nadało festiwalowi "kategorię zerową", kwalifikującą go do wydarzeń artystycznych najwyższej rangi. Festiwalowi towarzyszą także seminaria, wystawy oraz koncerty w innych cerkwiach i miastach.

W 2001 roku odbył się już XX Jubileuszowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, którego głównymi organizatorami byli Fundacja "Muzyka Cerkiewna" i Hajnowski Dom Kultury. Po 2001 roku w wyniku nieporozumień odbywają się dwie imprezy dla miłośników śpiewu cerkiewnego -jedna w Hajnówce, druga w Białymstoku.

Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" odbywa się od 2002 w Hajnówce. Organizatorami są Społeczny Komitet Organizacyjny oraz Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej". Sprawami merytorycznymi zajmuje się Rada Programowo-Artystyczna na czele z ks. mitratem Michałem Niegierewiczem - dyrektorem festiwalu. Pracami organizacyjnymi zajmuje się społecznie Stowarzyszenie i wyłonione z jego członków Biuro Organizacyjne.

W 2011 r. organizatorzy hajnowskiego festiwalu podali, że to jego trzydziesta, jubileuszowa edycja. Międzynarodowe jury pod przewodnictwem kompozytora Romualda Twardowskiego wskazuje laureatów w kategoriach chórów amatorskich: parafialnych i świeckich, uczelni muzycznych i profesjonalnych.

Podobny jubileusz świętował, organizowany pod koniec maja, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2011" w Białymstoku kierowany przez Mikołaja Buszkę. Od 1982 roku uczestniczyło w nim 647 chórów z 35 krajów świata. Festiwalowi patronują honorowo: Prezydent RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz artystycznie Krzysztof Penderecki.

Źródło:
  • Witold Tatarczyk -"Dzieje Hajnówki do 1944 roku" ISBN 83 905048-2-0 Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki.Rok wydania: 2000
  • Witold Tatarczyk -"Dzieje Hajnówki 1944-2000" ISBN 83 905048-3-9 Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce. Rok wydania: 2001